Monthly Archives: August 2007

mujhe bhi seena~kharaashi ke kaam par rakkha

kiye haiN sab ko ata us ne ohda-o-mansab
mujhe bhi seena~kharaashi ke kaam par rakkha

–Ahmad Javaid